Tomsovi

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Domů Honza School 2. ročník Programování

Programování

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Přednášející: RNDr. Dagmar Brechlerová Ph.D.

Zápočtová úloha - Conway’s Game of LIFE

Kompletní řešení ke stažení: jtomsa13-life.zip (95 KB)

Popis řešení: JTOMSA13.doc (262 KB)

Příklady vstupních dat: life-example-input (2 KB)

Zadání

Naprogramujte Conwayovu hru Life.

Vyřešte vstup úvodní pozice (počáteční konfigurace), zadání požadovaného počtu generací, výpis každé generace a překročení mezi zvolené hrací plochy.

Hra Life je model života bakterií. Hraje se v rovině ve čtverečkové síti. Každé políčko sítě představuje buňku, která může být živá nebo mrtví (tj. bakterie v ní žije nebo nežije). Počáteční konfigurací je výchozí rozmístění živých buněk v této síti. Stav buňky v následujícím kroku závisí na počtu živých buněk v jejím okolí (okolím buňky rozumíme 8 sousedních políček) a je dán tzv. zákony života:

 • Živá buňka přežije do následujícího kroku, jestliže v jejím okolí jsou dvě nebo tři živé buňky,
 • jinak zahyne na osamocení (jestliže v jejím okolí nejsou živé buňky nebo je tam jen jedna živá buňka)
 • nebo na přemnožení (jestliže v jejím okolí jsou aspoň čtyři živé buňky).
 • V mrtvé buňce vznikne nová bakterie, jestliže jsou v jejím okolí přesně tři živé buňky.

V jednom kroku mění svůj stav všechny buňky najednou - tak vznikne nová generace.

Zdrojová forma programu

//-------------------------------------------------------------------------
/* 
 * 13. Naprogramujte Conwayovu hru Life. 
 *
 * Vyřešte vstup úvodní pozice (počáteční konfigurace),
 * zadání požadovaného počtu generací výpis každé generace a překročení
 * mezi zvolené hrací plochy.
 *
 * Hra Life je model života bakterií.
 * Hraje se v rovině ve čtverečkové síti. 
 * Každé políčko sítě představuje buňku, která může být živá nebo mrtví
 * (tj. bakterie v ní žije nebo nežije). 
 * Počáteční konfigurací je výchozí rozmístění živých buněk v této síti. 
 * Stav buňky v následujícím kroku závisí na počtu živých buněk v jejím
 * okolí (okolím buňky rozumíme 8 sousedních políček)
 * a je dán tzv. zákony života. 
 * Živá buňka přežije do následujícího kroku, jestliže v jejím okolí jsou
 * dvě nebo tři živé buňky, jinak zahyne na osamocení (jestliže v jejím
 * okolí nejsou živé buňky nebo je tam jen jedna živá buňka) 
 * nebo na přemnožení (jestliže v jejím okolí jsou aspoň čtyři živé buňky).
 * V mrtvé buňce vznikne nová bakterie, jestliže jsou v jejím okolí přesně
 * tři živé buňky. 
 * V jednom kroku mění svůj stav všechny buňky najednou
 * - tak vznikne nová generace.
 *
 * Autor: Jan TOMSA
 */
//-------------------------------------------------------------------------
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <dos.h>
#include <time.h>
#include <ctype.h>
#include <values.h>
 
// Velikost hrací plochy (vstupní soubor musí být velikosti přizpůsoben!)
#define WORLD_SIZE 100
#define WORLD_SHIFT_X 110
#define WORLD_SHIFT_Y 45
 
typedef unsigned char byte_t;
 
byte_t far* video_buffer = (byte_t far*)0xA0000000;
 
// pozastavení programu na wait ms
void mySleep( clock_t wait )
{
 clock_t goal;
 goal = wait + clock();
 while( goal > clock() );
}
 
// -- Zpracování vstupu ---------------------------------------------------
 
// Načtení vstupní konfigurace
char * initLife( char *pole[WORLD_SIZE], char *filename )
{
 char LineBuf[WORLD_SIZE+1];
 char c;
 FILE *fr;
 int i;
 int j;
 fr = fopen(filename,"r");
 if (fr==NULL) {
   return NULL;
 } else {
   i = 0;
   while ( !feof(fr) && i<WORLD_SIZE ) {
    pole[i] = (char *)malloc(WORLD_SIZE+1);
    if (pole[i] == NULL) {
     return NULL;
    } else {
     j = 0;
     while ((c = fgetc(fr)) != '\n' && j < WORLD_SIZE ) {
       pole[i][j] = c;
       j++;
       if feof(fr) return NULL; // ošetření předčasného konce souboru
     }
     pole[i][j+1] = 0;
     i++;
    }
   }
   fclose(fr);
   return (char *) pole[0][0];
 }
}
 
// Načtení maximálního počtu generací
long decode_max_gen( char *s ) {
  char TmpStr[12];
  int i=0;
  if (strlen(s) < 7) {
    while ((s[i] != 0) && (isdigit(s[i])) && i<7) {
      TmpStr[i] = s[i];
      i++;
    }
    return atol( TmpStr );
  } else {
    return -1;
  }
}
 
// -- Grafický výstup -----------------------------------------------------
 
// nakreslení pixelu přímým zápisem do videopaměti
void set_pixel(int x,int y,byte_t color) {
  video_buffer[y * 320 + x] = color;
}
 
// inicializace grafického režimu
void initgraph()
{
  _AX = 0x13;
  geninterrupt(0x10);
}
 
// vypnutí grafického režimu
void closegraph()
{
  _AX = 3;
  geninterrupt(0x10);
}
 
// -- Grafický výstup hry LIFE --------------------------------------------
 
// zobrazení čísla aktuální generace
void displayGeneration( long g ) {
  char *string;
  int i=0;
  ltoa(g, string, 10);
  while(string[i] != 0) {
    set_pixel(i*4+1,20, 15*((string[i] == '3') || (string[i]=='4') 
     || string[i]=='5' || string[i]=='7') );
    set_pixel(i*4+2,20, 15*(string[i]!='4') );
    set_pixel(i*4+3,20, 15*((string[i] == '5') || (string[i] == '6')
     || (string[i] =='7')) );
    set_pixel(i*4+1,21, 15*((string[i] != '3') && (string[i] != '7')));
    set_pixel(i*4+2,21, 15*(string[i] == '1') );
    set_pixel(i*4+3,21, 15*((string[i] != '1') && (string[i] != '4')
     && (string[i] != '5') && (string[i] != '6')) );
    set_pixel(i*4+1,22, 15*((string[i] == '0') || (string[i] == '4')
     || (string[i] == '5') || (string[i] == '6')) );
    set_pixel(i*4+2,22, 15*((string[i] != '0') && (string[i] != '2')
     && (string[i] != '4')) );
    set_pixel(i*4+3,22, 15*((string[i] == '0') || (string[i] == '2')
     || (string[i]=='4') || (string[i]=='7') || (string[i] == '9')) );
    set_pixel(i*4+1,23, 15*((string[i] == '0') || (string[i] == '4')
     || (string[i] == '6') || (string[i] == '8')) );
    set_pixel(i*4+2,23, 15*((string[i] == '1') || (string[i] == '2')
     || (string[i] == '4')) );
    set_pixel(i*4+3,23, 15*((string[i] != '1') && (string[i] != '2')));
    set_pixel(i*4+1,24, 15*((string[i] == '1') || (string[i] == '2')
     || (string[i] == '3') || (string[i] == '5')) );
    set_pixel(i*4+2,24, 15*((string[i] != '4') && (string[i] != '7')));
    set_pixel(i*4+3,24, 15*((string[i] == '1') || (string[i] == '2')
     || (string[i] == '4') || (string[i] == '7')) );
    i++;
  }
}
 
// grafické zobrazení buněk
void displayWorld ( char * w[] ) {
  for (int xx=0; xx<WORLD_SIZE-1; xx++) {
     for (int yy=0; yy<WORLD_SIZE-1; yy++) {
       set_pixel(WORLD_SHIFT_X+xx,WORLD_SHIFT_Y+yy,w[yy][xx]);
     }
  }
}
 
// -- Hra LIFE - hlavní algoritmus ----------------------------------------
void live ( char * w[], long maxg ) {
  char *newWorld[WORLD_SIZE+1];
  long generation = 0;
  int neighbours;
  // inicializace pomocného pole newWorld pro generování nové generace
  for (int i=0; i<=WORLD_SIZE; i++)
    newWorld[i] = (char *)malloc(WORLD_SIZE+1);
  // Cyklus života buněk
  while(!kbhit() 
     && (generation<=maxg || maxg==0) && (generation<MAXLONG)) {
    for (int xx=0; xx<=WORLD_SIZE-1; xx++) {
       for (int yy=0; yy<=WORLD_SIZE-1; yy++) {
         // výpočet počtu sousedních buněk
         neighbours 
          = ((w[yy-1][xx-1] != 32) && (yy>0 && xx>0) ? 1 : 0 )
          + ((w[yy-1][xx ] != 32) && (yy>0) ? 1 : 0 ) 
          + ((w[yy-1][xx+1] != 32)
            && (yy>0 && xx<WORLD_SIZE-1) ? 1 : 0 )
          + ((w[yy ][xx-1] != 32) && (xx>0) ? 1 : 0 )
          + ((w[yy ][xx+1] != 32) && (xx<WORLD_SIZE-1) ? 1 : 0 )
          + ((w[yy+1][xx-1] != 32) 
            && (xx>0 && yy<WORLD_SIZE-1) ? 1 : 0 )
          + ((w[yy+1][xx ] != 32) && (yy<WORLD_SIZE-1) ? 1 : 0 ) 
          + ((w[yy+1][xx+1] != 32) 
            && (yy<WORLD_SIZE-1 && xx<WORLD_SIZE-1) ? 1 : 0 );
         // Vyhodnocení pravidel života:
         // Živá buňka přežije do následujícího kroku,
         //  jestliže v jejím okolí jsou dvě nebo tři živé buňky, 
         //  jinak zahyne na osamocení 
         //  (jestliže v jejím okolí nejsou živé buňky nebo je
         //  tam jen jedna živá buňka)
         //  nebo na přemnožení (jestliže v jejím okolí jsou 
         //  aspoň čtyři živé buňky).
         // V mrtvé buňce vznikne nová bakterie, jestliže jsou 
         //  v jejím okolí přesně tři živé buňky.
         if (w[yy][xx] != 32) { // buňka je živá ->
           if (neighbours == 2 || neighbours == 3) { 
            newWorld[yy][xx] = w[yy][xx]; // --> buňka přežívá
           } else { 
            newWorld[yy][xx] = 32;     // --> buňka umírá
           }
         } else { // buňka je mrtvá ->
           newWorld[yy][xx] = ((neighbours == 3)
                   ? 31     // --> rodí se nová buňka
                   : w[yy][xx]);// --> zůstává předchozí
         }
       }
    }
    for (int y=0; y<=WORLD_SIZE-1; y++) {
       strcpy(w[y],newWorld[y]);
    }
    displayWorld( w );
    displayGeneration( generation );
    //
    // Nakresli ukazatel běhu aplikace
    for (int xxx=0; xxx<320;xxx++)
      for (int yyy=190;yyy<=199;yyy++)
        set_pixel(xxx,yyy,32+(32+xxx+yyy-190-(generation%32))%16);
    generation++;
    mySleep(4);
  }
}
 
// --- MAIN ---------------------------------------------------------------
int main(int argc, char **argv)
{
  char *FileName = argv[1];
  char *world[WORLD_SIZE+1];
  long MaxGen = 0;
 
  if (argc > 1) {
    if (initLife(world,FileName)==NULL) {
      printf("Chyba pri cteni souboru %s.\n",FileName);
      return 1;
    } else {
      if (argc > 2) {
         MaxGen = decode_max_gen(argv[2]);
      }
      if (MaxGen<0) {
        printf("Chybny format maximalniho poctu generaci. ");
        printf("Zadejte maximalne 6 ciferne kladne cele cislo.\n");
        return 1;
      } else {
        initgraph();
        displayWorld( world );
        live( world, MaxGen );
        while(!kbhit());
        closegraph();
        return 0;
      }
    }
  } else {
    printf("Conway's game of LIFE\n");
    printf("Pouziti: JTOMSA13 <soubor.ext> [generace]\n");
    printf("parametry:\n");
    printf(" soubor.ext  textovy soubor se vstupni konfiguraci\n");
    printf(" generace  max. pocet generaci (default=neomezene)\n");
    return 1;
  }
}
// ------------------------------------------------------------------------

Předcházející předmět: Algoritmizace